top of page

זמרים

כוכב לוגו

הקלטות

הקלטות נדירות של זמרי הקהילה. חלקם חדשים וחלקת ישנים. יש הקלטות מהופעות ומפרוייקטים שיצאו מהאולפן.

bottom of page